RSS
A A A
SmodBIP

Budżet

1. Podstawę gospodarki finansowej Muzeum stanowi plan finansowy tej instytucji zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.
2. Przychodami muzeum są:
1) wpływy z działalności statutowej,
2) dotacje z budżetu organizatora,
3) dotacje z budżetu państwa i Sejmiku Śląskiego,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) przychody z innych źródeł, w tym darowizny i zapisy środków przekazywanych
przez sponsorów, fundacje, fundusze itp.
3. Muzeum pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.

Muzeum może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą w zakresie:
1) ekspertyz naukowych i specjalistycznych;
2) konserwacji eksponatów;
3) nadzoru archeologicznego wykonywanego na zlecenie;
4) wykorzystania dla celów reklamowych eksponatów i obiektów muzealnych;
5) usług fotograficznych i poligraficznych;
6) wynajmu pomieszczeń i terenów własnych;
7) wynajmu środków transportu;
8) komisowej sprzedaży wydawnictw, wyrobów pamiątkarskich;
9) usług w zakresie promocji.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 osób – Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 22.11.2009
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 4 636