RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kompetencje Dyrektora

Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Częstochowy w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
2)ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
3)nawiązywanie oraz rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami;
4)ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
5)przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6)racjonalne gospodarowanie mieniem Muzeum;
7)dobór i właściwe wykorzystanie kadry merytorycznej i pozostałych pracowników Muzeum;
8)stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
9)wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 09.02.2010
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 09.02.2010
Dokument oglądany razy: 779