RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działania

Przedmiot działania
Muzeum Częstochowskie jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, której celem jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach i w Statucie Muzeum Częstochowskiego nadanym Uchwałą Nr 748/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Muzeum realizuje cele określone powyżej poprzez:


1. Gromadzenie dóbr kultury w zakresie: archeologii, etnografii, historii, sztuki, przyrody oraz wszystkich dzieł, prac ikonograficznych i dokumentacyjnych, zakupując je i uzyskując drogą przydziału, darowizn, przekazu, zapisów i depozytów.2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.3. Przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.4. Zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów.5. Urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych i terenowych oraz prac wykopaliskowych.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
8. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
11. Prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum i udostępnia ją na zasadach ogólnych.Opublikował: Przemyslaw Januszko
Publikacja dnia: 10.07.2014
Podpisał: Przemysław Januszko
Dokument z dnia: 22.11.2009
Dokument oglądany razy: 3 919